Dzisiaj imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor Solenizantom życzymy wielu Łask Bożych
Jesteś tutaj: HomeBierzmowanie 2019

Co to jest Bierzmowanie?

 

Słowo bierzmowanie oznacza sakrament, w którym Duch Święty umacnia Chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił i według niej żył. Informuje nas o tym łacińska nazwa confirmatio baptismo. Confirmatio oznacza potwierdzenie, umocnienie, wzmocnienie, ugruntowanie, dodanie odwagi. Nazwa ,,bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa ,,bierzmo”. Jest to tram albo belka podtrzymująca związanie dachu. Dzisiaj takie belki, często pięknie rzeźbione, spotykamy jeszcze w chatach góralskich. Są to tzw. sosręby. Tak jak belka-bierzmo podtrzymuje związanie dachu, tak Sakrament Bierzmowania podtrzymuje i umacnia naszą wiarę. Katechizm Kościoła Katolickiego (1285) podaje, że Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski Chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. Z tego fragmentu niejako wynikają inne nazwy Sakramentu Bierzmowania. Przyjęcie sakramentu dopełnienia, jak bywa też nazywane Bierzmowanie, doskonali łaskę otrzymaną w czasie Chrztu świętego. Sakrament Bierzmowania jest przedłużeniem i wypełnieniem zobowiązania płynącego z tego sakramentu. Jest jego umocnieniem i stanowi z sakramentem Chrztu całość do pełnego członkostwa w Kościele Chrystusowym. Umacnia więź z Chrystusem, podkreśla, że naszym Ojcem jest sam Bóg. Dzięki darom Ducha Świętego doznajemy pomnożenia cnót, które mają wskazywać nam, jakimi wartościami należy się kierować. Sakrament Bierzmowania jest nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Zakłada on bowiem i umacnia dojrzałość jednak jej nie powoduje. Przyjmując go potwierdzamy swą wiarę i przynależność do Kościoła. Jako sakrament dojrzałości duchowej daje szczególną siłę do wytrwania w powołaniu chrześcijańskim i apostolskim, nakłada na chrześcijanina obowiązek mężnego wyznawania wiary i troski o zbawienie świata. Bierzmowanie nazywamy Sakrame Ducha Świętego, bowiem to Duch Święty zstępuje na nas udzielając nam swoich darów, które my poprzez nasz duchowy rozwój winniśmy wykorzystywać. Otrzymujemy dary, które tak jak rośliny powinny być pielęgnowane, by nie uschły i nie obumarły, ale wzrastały i pomagały nam szczęśliwie żyć w dążeniu do wiecznej radości. Udzielany nam przez zmartwychwstałego Chrystusa w Sakramencie Bierzmowania Duch Święty, nie tylko uświęca nas wewnętrznie, ale napełnia mocą. Stąd też wywodzi się kolejna nazwa - sakrament umocnienia, dawany po to abyśmy - jak pierwsi uczniowie Jezusa - działali apostolsko w świecie, przyczyniając się do rozszerzania Kościoła. Apostołowie Chrystusa, napełnieni Jego Duchem, z wielką odwagą głosili Ewangelię, nie zważając na grożące im niebezpieczeństwa. Duch Święty pomagał przezwyciężyć uczucie strachu i szerzyć z odwagą naukę Chrystusa. Swej mocy udziela On nam w sakramencie chrztu, a przede wszystkim umacnia - w Sakramencie Bierzmowania. Otrzymanej od Ducha Chrystusowego mocy nikt nie powinien w sobie tłumić. Kiedy mamy wypełnić jakieś ważne zadanie, powinniśmy prosić Ducha Świętego o pomoc, o siłę i odwagę.

 

 

Podkategorie

 • Bierzmowanie

  ZAKRES MATERIAŁU na ROK 2014/2015

   

  Część A  -  Pacierz

  Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)      
  Zdrowaś Mario (Pozdrowienie Anielskie)

  Wierzę w Boga (Skład Apostolski)
  Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjedzie sądzić żywych i umarłych.
  Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

  Pod Twoją obronę
  Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza z Synem Swoim nasz pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

  Dziesięć Przykazań Bożych
  "Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli"

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
  2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.


  5 Przykazań Kościelnych

  1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej o powstrzymać się od prac niekoniecznych.
  2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
  3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
  4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

  Główne prawdy wiary

  1. Jest jeden Bóg.
  2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
  3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
  4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
  5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
  6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

  Uczynki miłosierdzia względem ciała

  1. Głodnych nakarmić.
  2. Spragnionych napoić.
  3. Nagich przyodziać.
  4. Podróżnych w dom przyjąć.
  5. Więźniów pocieszać.
  6. Chorych nawiedzać.
  7. Umarłych grzebać  Uczynki miłosierdzia względem duszy

  1. Grzeszących upominać.
  2. Nieumiejętnych pouczać.
  3. Wątpiącym dobrze radzić.
  4. Strapionych pocieszać.
  5. Krzywdy cierpliwie znosić.
  6. Urazy chętnie darować.
  7. Modlić się za żywych i umarłych.

  Siedem Sakramentów Świętych

  1. Chrzest
  2. Bierzmowanie
  3. Eucharystia
  4. Pokuta
  5. Namaszczenie chorych
  6. Kapłaństwo
  7. Małżeństwo

  Siedem darów Ducha Świętego

  1. Mądrość
  2. Rozum
  3. Rada
  4. Męstwo
  5. Umiejętność
  6. Pobożność
  7. Bojaźń Boża

  Siedem grzechów głównych

  1. Pycha
  2. Chciwość
  3. Nieczystość
  4. Zazdrość
  5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
  6. Gniew
  7. Lenistwo

   

   

  Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

  1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
  2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
  3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej
  4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
  5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień
  6. Odkładać pokutę i nawrócenie, aż do śmierci

  Trzy Cnoty Boskie (teologalne)

  • Wiara, Nadzieja, Miłość

  Cnoty główne (kardynalne)

  • Roztropność, Sprawiedliwość
  • Umiarkowanie, Męstwo

  Ostateczne rzeczy człowieka

  • Śmierć,  Sąd Boży,  Niebo albo piekło


  Warunki sakramentu pokuty

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Spowiedź szczera.
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

  AKT WIARY
  Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
  W trójcy jedyny, prawdziwy.
  Wierzę, coś objawił, Boże,
  Twe słowo mylić nie może.

  AKT NADZIEI
  Ufam Tobie, boś Ty wierny,
  Wszechmocny i miłosierny.
  Dasz mi grzechów odpuszczenie,
  Łaskę i wieczne zbawienie.

  AKT MIŁOŚCI
  Boże, choć Cię nie pojmuję,
  Jednak nad wszystko miłuję,
  Nad wszystko, co jest stworzone,
  Boś Ty dobro nieskończone.

  AKT ŻALU

  Ach, żałuje za me złości
  jedynie dla Twej miłości.
  Bądź miłości mnie, grzesznemu,
  dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

  Przykazanie miłości
  Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

  TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE

  Tajemnice radosne
  (odmawiane w poniedziałki i soboty)

  1. Zwiastowanie NMP
  2. Nawiedzenie św. Elżbiety
  3. Narodzenie Pana Jezusa
  4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
  5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

  Tajemnice światła
  (odmawiane w czwartki)

  1. Chrzest Jezusa w Jordanie
  2. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej
  3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  4. Przemienienie na górze Tabor
  5. Ustanowienie Eucharystii

  Tajemnice bolesne
  (odmawiana we wtorki i piątki)

  1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
  2. Biczowanie Pana Jezusa
  3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
  4. Droga krzyżowa
  5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa na krzyżu

  Tajemnice chwalebne
  (odmawiana w środy i niedziele)

  1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  3. Zesłanie Ducha Świętego
  4. Wniebowzięcie NMP
  5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
  Część B -  Pytania

   

  1. Kim jest Bóg ?
  Pan Bóg jest to duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi. Ojciec nasz najlepszy. Najwspanialszym przymiotem Boga jest miłość. Święty Jan mówi: „Bóg jest miłością”

  2. Co oznacza imię Boga Jahwe ?
  Imię Boga Jahwe – Ja Jestem wyraża doskonałość, pełnię Bożego istnienia. Bóg istnieje ponad wszelkimi ograniczeniami. On był, jest i będzie, jest wieczny, wszechmocny, niezmienny i święty.

  3. Wymień kilka przymiotów Boga.
  Przymioty Boga to: wszechmocny, wieczny, niezmienny, święty, miłosierny stworzyciel.

  4. Co to jest objawienie Boże ?
  Objawienie Boże są to prawdy, które Bóg objawiał o sobie stopniowo. Bóg najpełniej objawił się w Jezusie Chrystusie.

  5. Co nazywamy grzechem pierworodnym ?
  Grzech pierworodny to nieposłuszeństwo pierwszych ludzi. Przez ten grzesz ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście.

  6. Jaki jest plan Boga wobec człowieka ?
  Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni.

  7. Co to jest Pismo Święte?
  Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają fakty, wydarzenia i słowa skierowane przez Boga do ludzi.
  Pismo Święte ma dwóch autorów: Boga, od którego pochodzi słowo oraz ludzi, którzy to słowo spisali.
  8. Co to oznacza, że Pismo Święte jest natchnione ?
  Do sporządzenia ksiąg świętych Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył się, jako używającymi swoich zdolności i sił, by dzięki jego działaniu w nich i przez nich oni sami, jako autorzy przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, co chciał Bóg.

  9. Co nam daje czytanie i rozważanie Pisma Świętego ?
  Czytając i rozważając Pismo Święte poznajemy Boga, który nam się objawia, przebywamy z nim i poznajemy jego plan wobec siebie.

  10. Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte ?
  STARY TESTAMENT: 46 ksiąg         NOWY TESTAMENT: 27 ksiąg.             RAZEM: 73 księgi.

  11. Co nazywamy grzechem śmiertelnym ?
  Grzech śmiertelny niszczy miłość w sercu człowiek wskutek wykroczenia przeciw prawu Bożemu.
  Grzech śmiertelny jest wtedy gdy, czyn jest:
  - popełniony świadomie
  - dobrowolnie (bez przymusu)
  - poważna materia, przedmiot
  Gdy brakuje jednego z powyższych trzech warunków grzechu ciężkiego - to grzech jest zawsze lekki.

  12. Jaka jest różnica między grzechem śmiertelnym, a lekkim ?
  Grzech  śmiertelny zrywa naszą łączność z Bogiem, natomiast grzech lekki (powszedni) zakłóca ja, osłabia co w konsekwencji prowadzi do grzechu ciężkiego.

  13. Na czym polega rana zadana kościołowi ?
  Ponieważ kościół jest jednym ciałem, a my jego członkami, dlatego grzech popełniony przez jednego z członków dotyczy całego kościoła.

  14. Dlaczego grzech jest największym nieszczęściem człowieka ?
  Grzech jest największym nieszczęściem człowieka, gdyż sprzeciwia się miłości. Bo rani naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność.

  15. Jakie są źródła grzechu ?
  Źródła grzechu to:
  - brak prawdziwej miłości do Boga,
  - niewłaściwe przywiązanie do doczesnych dóbr,
  - lekceważenie zasad moralnych,
  - źródłem wszystkich grzechów człowieka jest jego serce.

  16. Co to jest nałóg ?
  Nałóg - to grzeszne przyzwyczajenie np. nikotynizm, alkoholizm, narkomania.

  17. Jak nazywamy żal za grzechy wzbudzony nie z lęku, lecz z prawdziwej miłości do Boga ?
  Gdy żal wypływa z miłości do Boga, nazywany jest żalem doskonałym albo żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzech powszedni, przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi, gdy tylko będzie to możliwe.

  18.. Co to jest sakrament pokuty i pojednania ?
  To sakrament ustanowiony przez Chrystusa, po to, aby grzesznik po uznaniu swojej winy mógł wrócić do Boga i uzyskać Jego przebaczenie. W Sakramencie pokuty Chrystus odpuszcza nam grzechy.
  Co to jest :
  1. Rachunek sumienia – to przypomnienie sobie wszystkich popełnionych grzechów
  2. Żal za grzechy – to smutek z powodu popełnionych grzechów
  3. Mocne postanowienie poprawy – to chęć poprawienia się z popełnionych grzechów
  4. Spowiedź szczera.- autentyczne wyznanie wszystkich grzechów (zatajenie grzechu czyni spowiedź nieważną)
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. – naprawienie szkód, krzywd, które się popełniło
  (Restytucja – zwrócenie tego co się ukradło)

  19. Co to są grzechy cudze ?
  Popełniamy je, gdy w nich współdziałamy, uczestnicząc w nich bezpośrednio i dobrowolnie, nakazując je lub zlecając, pochwalając lub aprobując, nie wyjawiając, chroniąc tych, co popełniają zło. Jest ich 9:
  1. Do grzechu namawiać.
  2. Grzech nakazywać.
  3. Na grzech zezwalać.
  4. Innych do grzechu pouczać.
  5. Grzech innych pochwalać.
  6. Na grzech innych milczeć.
  7. Grzechu nie karać.
  8. W grzechu drugim pomagać.
  9. Grzechu innych bronić.

  20. Kim jest Jezus Chrystus ?
  Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

  21. Dlaczego Jezusa nazywamy Zbawicielem ?
  Chrystusa nazywamy zbawicielem, ponieważ przyszedł na świat, aby wybawić ludzi od grzechu i zapewnić im wieczne Zbawienie. Oddał za nas życie.

  22. Kto jest Ojcem i Matką Jezusa ?
  Matką Jezusa jest Maryja, a Ojcem Bóg. Św. Józef był jedynie opiekunem.

  23. Co to jest niebo ?
  Niebo jest miejscem, gdzie przebywają umarli w łasce i przyjaźni z Bogiem. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia.

  24. Co to jest piekło ?
  Piekło jest stanem ostatecznego wykluczenia z jedności z Bogiem i Świętymi. Kara piekła polega na wiecznym oddaleniu od Boga.

  25. Co to jest czyściec ?
  W czyśćcu znajdują się ci, którzy umarli w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni z grzechów. Możemy im pomów poprzez modlitwę, Msze św, odpusty...

  26. Kto założył Kościół ? - Kościół założył Jezus Chrystus.

  27. Co to jest Kościół ?
  Kościół to wspólnota wierzących w Chrystusa. Tworzą ją wszyscy ludzie którzy uwierzyli w Jezusa i przyjęli chrzest św.

  28. Dlaczego Kościół, do którego należysz nazywamy rzymsko-katolicki ?
  Kościół, do którego należymy nazywamy rzymsko-katolickim, bo przewodniczy mu Papież Biskup Rzymu

  29. Co jest celem i zadaniem Kościoła ?
  Celem i zadaniem Kościoła jest zbawienie wszystkich jego członków.

  30. Co to jest Sobór Powszechny ?
  Sobór powszechny jest to najwyższa i pełna władza w Kościele. To zgromadzenie wszystkich biskupów Kościoła katolickiego pod przewodnictwem papieża.

  31. Co to jest diecezja ?
  Diecezja jest wspólnotą wiernych chrześcijan w jedności wiary i sakramentów z ich Biskupem na czele.

  32. Co to jest hierarchia Kościoła ?
  Hierarchia kościoła jest to władza w Kościele, której przewodniczy Papież i Biskupi, pomagają im kapłani i diakoni.

  33. Kim jest Papież ? -  Papież jest najwyższą władzą w Kościele, następcą Św. Piotra.

  34. Jakie mamy rodzaje łaski i co one oznaczają ?
  a) łaska uczynkowa – uzdalnia nas do czynienia dobra,
  b) łaska uświęcająca – darmowy dar od Boga, przez który stajemy się dziećmi Bożymi.

  35. Kim jest człowiek ?
  Człowiek jest istotą żywą, najdoskonalszym stworzeniem Bożym, posiadającym duszę nieśmiertelną, rozum i wolną wolę.

  36. W czym człowiek jest podobny do Boga ?
  Podobieństwo człowieka do Boga przejawia się w tym, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną.

  37. Co to jest sumienie ? -   Sumienie jest to sąd rozumu, pozwalający odróżnić dobro od zła.

  38. Czym jest życie ludzkie ?
  Życie ludzkie jest darem od Boga, który należy ulepszać poprzez samowychowanie.

  39. Co jest celem życia ludzkiego ? -    Celem życia ludzkiego jest zbawienie wieczne.

  40. Czym jest modlitwa ? -          Modlitwa jest osobistym spotkaniem i rozmową z Bogiem.

  41. Co to jest samowychowanie ?
  Samowychowanie jest to pilnowanie samego siebie, aby nie zniszczyć w sobie Bożego obrazu.

  42. Kiedy człowiek jest odpowiedzialny ?
  Człowiek jest odpowiedzialny, gdy jest gotów ponieść konsekwencje wszystkich swoich czynów.

  43. Co to znaczy wierzyć ? -  Wiara to odpowiedź na wezwanie i miłość Boga.

  44. Dlaczego powinniśmy wierzyć ? Co daje wiara ?
  Dzięki wierze mamy życie wieczne, w niej Jezus nas oczyszcza i umacnia, odpuszcza nam grzechy, daje nam Ducha Świętego. Dzięki wierze rozpoznajemy w otaczającym nas świecie dzieci Boże.

  45. Wymień osoby Trójcy świętej?    - Bóg Ojciec, Syn Boży (Jezus Chrystus) i Duch święty.

  46. Jak dzielą się obrzędy Mszy św?

  Obrzędy Mszy św. dzielą się na:

  1. Obrzędy wstępne
  2. Liturgia Słowa
  3. Liturgia eucharystyczna
  4. Obrzędy komunii
  5. Obrzędy zakończenia.

  47. Kto jest wzorem wiary ? -  Wzorem wiary jest Jezus Chrystus.

  48. Kim jest Duch Święty ? -  Duch Święty jest trzecią osobą Boską, która pochodzi od Ojca i Syna.

  49. Co sprawia Jego obecność wśród nas ?
  Dzięki darom Ducha Świętego stajemy się odpowiedzialni za wzrost Kościoła, za jego świętość.

  50. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów ?
  Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. (Zielonych świat)

  51. Co to jest Bierzmowanie ?
  Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

  52. Jak nazywa się biskup łomżyński –  Janusz Stepnowski;
  Biskup pomocniczy – Tadeusz Bronakowski, Biskup senior – Tadeusz Zawistowski, Stanisław Stefanek

  53. Do czego Cię ten sakrament zobowiązuje ?
  Bierzmowanie zobowiązuje do wypełnienia chrześcijańskich zadań: do życia zgodnego z zasadami wiary oraz apostołowania wobec innych.
  +
  54. Inne pytania dotyczące Boga i religii.

  Część C -  Cuda i przypowieści Jezusa

   

  Wybiorę i opiszę jedną przypowieść 

   

Kancelaria

czynna pon. – pt.:
8:00–9:00 i 16:00-17:00
Sprawy „pilne”, odwiedziny chorych  i związane z pogrzebami załatwiamy poza godzinami kancelaryjnymi.

Kalendarz

« Styczeń 2020 »
Nie Pn Wt Śr Czw Pt Sb
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Bieszczady 2019

Multimedia

Początek strony