Dzisiaj imieniny obchodzą: Iwona, Michał, Dezyriusz Solenizantom życzymy wielu Łask Bożych
Jesteś tutaj: HomeCmentarz ParafialnyRegulamin Cmentarza w Sokołach

Regulamin Cmentarza w Sokołach

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

w Sokołach ul. Kościelna 18-218 Sokoły

zarządzany przez Parafię Rzymsko – Katolicką pw. Wniebowzięcia NMP
w Sokołach

 

§ 1

Parafia Sokoły jest zarządcą cmentarza parafialnego w Sokołach zwanym dalej “cmentarzem parafialnym” lub “cmentarzem”.

 

§ 2

Dopełnianie formalności związanych z funkcjonowaniem cmentarzy oraz usługami pogrzebowymi odbywa się w Biurze Parafialnym Parafii WNMP w Sokołach, ul. Kościelna 1 18-218 Sokoły, u Administratora Cmentarza, którym jest proboszcz parafii lub odbywający dyżur kancelaryjny - wikariusz parafii.

§ 3

Na cmentarzu parafialnym urządza się groby:

a) ziemne pojedyncze,

b) ziemne podwójne, pogłębiane 

c) groby dziecięce dla dzieci do lat 6,

d) groby murowane pojedyncze,

e) groby murowane (grobowce).

 

§ 4

Na cmentarzu parafialnym pobiera się opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie w parafiach na terenie Diecezji Łomżyńskiej, do której należy parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach (I Synod DŁ statut 662)

§ 5

 

1. Opłaty o których mowa nie podlegają zwrotowi.

 

§ 6

1. Groby (w tym groby murowane - grobowce) oraz miejsca rezerwowe pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego. 

§ 7

1. Załatwianie spraw formalno - organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza odbywa się w biurze parafialnym w dniach i godzinach urzędowania.

2. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowana wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim: karty zgonu oraz ”odpisu skróconego aktu zgonu” z Urzędu Stanu Cywilnego lub w wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania. Dokumenty wystawione w języku innego kraju winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

3. W przypadku zgłoszenia pochówku zwłok Administrator Cmentarza może żądać od osoby upoważnionej do pochowania zwłok udokumentowania stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa poprzez przedłożenie do wglądu odpisu aktu stanu cywilnego, dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu.

4. Administrator cmentarzy nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.

5. Zgodnie z art. 18 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, naruszenie przez korzystających  z cmentarza i wykonawców robót zakazów i nakazów zawartych w obowiązujących przepisach dotyczących cmentarzy podlega karze aresztu lub grzywny.

 

§ 8

1. Cmentarz jest otwarty całodobowo

§ 9

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

b) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,

c) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

d) przebywania w stanie nietrzeźwym,

e) żebractwa,

g) wprowadzania zwierząt.

 

2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uzyskania zgody Administratora Cmentarza dokonywania następujących czynności:

a) prac kamieniarskich i budowlanych,

b) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi,

c) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,

d) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,

e) przenoszenia lub zabierania z cmentarza jakichkolwiek elementów jego wystroju,

f) utwardzania gruntu wokoło grobów w sposób uniemożliwiający lub utrudniający spływ wód opadowych,

g) ustawiania ławek.

3. W przypadku naruszenia postanowień zawartych w ust. 1 i ust. 2 zarządca cmentarza podejmuje niezwłoczne działania zmierzające do przywrócenia stanu pierwotnego oraz utrzymania ładu i porządku na cmentarzu. Zdemontowane w wyniku powyższej interwencji elementy (takie jak np. ławki, kostki brukowe, płyty chodnikowe, itp.) dysponenci grobów mogą odebrać z cmentarza przez okres 6 miesięcy od dnia demontażu. Po tym okresie przedmioty nieodebrane uważać się będzie za porzucone w zamiarze wyzbycia się własności.

4. Z czynności związanych z demontażem, o którym mowa w ust. 3 sporządza się protokół.

 

§ 10

Zasady funkcjonowania firm kamieniarskich i innych firm na terenie cmentarza parafialnego ustala Administrator Cmentarza w drodze stosownego Zarządzenia.

 

§ 11

W wypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Administratorowi Cmentarza parafialnego w Sokołach służą uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

 

§ 12

1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana:

a) na zlecenie osób z powiązaniami rodzinnymi w zachowaniu jak § 9. pp.1 i 2. za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

b) na zarządzenie prokuratury lub sadu w trybie przewidzianym przez prawo,

c) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem dwóch lat od dnia zgonu i na zlecenie osób z powiązaniami rodzinnymi.

 

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

 

Administrator Cmentarza Parafialnego

ks. prob. Czesław Małż

Sokoły, 20.07.2012 r.

 

 

Kancelaria

czynna pon. – pt.:
8:00–9:00 i 16:00-17:00
Sprawy „pilne”, odwiedziny chorych  i związane z pogrzebami załatwiamy poza godzinami kancelaryjnymi.

Kalendarz

« Maj 2024 »
Nie Pn Wt Śr Czw Pt Sb
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Bieszczady 2019

Multimedia

Początek strony